The new phone number will be updated Nov 02, 2020, and users in need can pay attention in advance!

Trung quốc Mã xác minh số điện thoại

Số điện thoại SMS nhận là tạm thời, Mọi người đều có thể xem nội dung mã xác minh SMS văn bản, Vui lòng không sử dụng nó để đăng ký thông tin quan trọng của tôi.

Chinasố điện thoại+86 16532701648

Số nhận Mã xác minh SMS Thời gian nhận
魅族科技 【魅族科技】验证码951255(找回密码),30分钟内有效。工作人员不会向您索要密码、验证码等信息。如非本人操作,请联系魅族客服或忽略 2020-10-29 04:33:00
中青宝 【中青宝】云中快游验证码851404,10分钟内有效,验证码提供给他人可能导致账号被盗,请勿泄漏,谨防被骗。 2020-10-29 04:20:16
蘑菇云游 【蘑菇云游】验证码5695,您正在进行身份验证,打死不要告诉别人哦! 2020-10-29 04:02:40
双好 【双好】您的验证码是1483。如非本人操作,请忽略本短信 2020-10-29 04:00:05
Yalla 【Yalla】682697 is your verification code, Habibi. Enjoy in Yalla! 2020-10-29 03:53:22
Yalla 【Yalla】433989 is your verification code, Habibi. Enjoy in Yalla! 2020-10-29 03:51:13
蘑菇云游 【蘑菇云游】验证码3493,您正在进行身份验证,打死不要告诉别人哦! 2020-10-29 03:50:13
欢乐艺电 【欢乐艺电】您的验证码为:291422,该验证码5分钟内有效,请勿泄露于他人. 2020-10-29 03:49:30
*16874 064088 是您的「lytalk.net」應用程式驗證碼。 2020-10-29 03:42:03
双子星 【双子星】尊敬的用户:您的云手机[16532701468]将于2020-11-01 03:29:32到期,为了不影响您的正常使用请尽快续费。 2020-10-29 03:39:54
双子星 【双子星】尊敬的用户:您的云盘扩容套餐[32GB]将于2020-11-01 03:29:32到期,为了不影响您的正常使用请尽快续费。 2020-10-29 03:33:45
和佳隆 【和佳隆】您的操作验证码为:982048,有效期10分钟,为保证账号安全,勿将验证码转告他人。如非本人操作,请忽略。 2020-10-29 03:27:27
17BT手游 【17BT手游】您的验证码为:728536,该验证码5分钟内有效,请勿透露给他人 2020-10-29 03:23:27
凯勒培训 【凯勒培训】 您的验证码是:359110 2020-10-29 03:23:18
蘑菇云游 【蘑菇云游】验证码7813,您正在进行身份验证,打死不要告诉别人哦! 2020-10-29 03:09:08
网易 【网易】您的验证码为:721837,请在30分钟内输入验证,以登录UU账号,逾期后您需要重新获取一个验证码--网易UU加速器 2020-10-29 03:01:08
验键通 【验键通】verification code 42696 2020-10-29 02:46:07
同人游戏 【同人游戏】您正在使用 同人游戏 服务进行短信认证,您的验证码是: 841063,请在 10 分钟内完成验证。 2020-10-29 02:37:23
三诺生物 【三诺生物】验证码:397121 2020-10-29 02:36:31
达龙云 【达龙云】您的验证码是68842,10分钟内有效。如非本人操作请忽略本短信。 2020-10-29 02:26:13