E-mail tạm thời dùng một lần là gì?

Email dùng một lần - Email tạm thời của bạn đã gán một ID duy nhất mà bạn chỉ có nó. Lưu URL trực tiếp vào hộp thư đến chứa UID. Nó còn được gọi bằng các tên như: tempmail, 10minutemail, email riêng tư, .là dịch vụ email vứt bỏ tiên tiến nhất giúp bạn tránh spam và giữ an toàn. [Sau khi đóng trình duyệt, hộp thư sẽ tự động trở nên không hợp lệ]

Email dùng một lần
Người gửi Chủ đề Thời gian
Nhấp vào nhận email để kiểm tra email